Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Türk Koleji Mezunlar Derneği (“İTK Mezunlar Derneği”)  tarafından hazırlanmıştır.

İTK Mezunlar Derneği, derneğimize yaptığınız başvurunuz veya İzmir Türk Kolejinde gördüğünüz eğitim veya derneğimiz ve İzmir Türk Koleji Okulları tarafından düzenlenen organizasyonlara katılım ve kaydınız sırasında gerçekleşen form aracılığı ile veya kamera kayıtları, telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar ve internet sitesi yolları ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak tarafınızca paylaşılan veya tarafınızdan edinilen kişisel verileri;

1- İTK Mezunlar Derneği faaliyetinin yürütülmesi, düzenlenmesi, faaliyeti kapsamında ilgili mevzuatlarca zorunlu tutulan bildirimlerin, işlemlerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

2- İTK Mezunlar Derneği ve derneğimize ait işletme ve eklentilerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (üyeler, çalışanlar, müşteriler, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

3-Yargı organlarına veya idari kurumlara ve kuruluşlara yasal mevzuattan doğan zorunluluk kapsamında bilgi ve belge verilmesi,

4- Her türlü acil durum süreçlerinin ve acil tıbbı müdahale süreçlerinin yönetilmesi,

5- İTK Mezunlar Derneği ile bağlı merkez ve birimlerin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi,

6-Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

7-Veri güvenliği sürecinin yönetimi ve yürütülmesinin sağlanması ve veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

8-Fiziksel mekan güvenliğinin temini ve/ ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, takibi ve bilgilendirilmesi,

9-Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

10- İTK Mezunlar Derneği İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,

11- İTK Mezunlar Derneği çalışanlarının eğitilmesi ve geliştirilmesi,

12-Anlaşmalı olunan kurumlar, özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

13- İTK Mezunlar Derneği veya bağlı tüm merkez ve birimlerinde veya kulüplerinde düzenlenen çalışma, etkinlik,  organizasyon, eğitim, öğretim, spor, gezi ve sosyal faaliyetlerinin yürütülmesi, katılım taleplerinin yerine getirilmesi, bilgi verilmesi ve kurumsal iletişimin sağlanması ve ilgili kanunlarda öngörülen kayıtların tutulabilmesi,  

14- İTK Mezunlar Derneği veya bağlı tüm merkez ve birimlerinde veya kulüplerinde sunulan dernek faaliyetleri, ürün ve hizmetlerin kullanımı, listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapılması, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, buna bağlı olarak dernek faaliyet, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyetin arttırılması,

15- İTK Mezunlar Derneği veya bağlı tüm merkez ve birimlerinde veya kulüplerindeki faaliyet ve hizmetlerine ilişkin pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, şikayetlerin/önerilerin değerlendirilmesi ve süreçlerinin yönetilmesi,amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.  

İTK Mezunlar Derneği, kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi, tarafınız ile olan ilişkisine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; açık rızanızın alınması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi ve korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden en az bir veya birkaç tanesine dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, işbu aydınlatma metninde yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere;  ilgili veya gerekli olan idari kurumlara ve mercilere veya İzmir Türk Koleji Okullarına veya İTK Mezunlar Derneğine bağlı tüm merkez ve birimlerine, kulüplerine, taşeronlarına, tedarikçilerine aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde sayılan kişisel verilerinizin işlenme amaçları ile sınırlı olmak üzere; İTK Mezunlar Derneği’nin tabi olduğu ilgili kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine uygun olarak saklanacak ve saklama amacı sona erdiğinde imha edilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre; İTK Mezunlar Derneği’nin “144 Sokak No:4 D:3 Köprü/İzmir” adresine veya info@itkmezun.org  kayıtlı elektronik posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Saygılarımızla.

 

İzmir Türk Koleji Mezunlar Derneği